DERATIZÁCIA

Premnoženie živočíčnych škodcov, predovšetkým potkanov, myší a krýs je sezónnym problémom ľudských aglomerácií v jarných a jesenných mesiacoch. Uvedení škodcovia môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia rôznymi prenosnými ochoreniami napr. salmonelózami, leptospirózou a pod. Aktívnym prístupom k regulácii týchto škodcov a tým k ochrane verejného zdravia a ku znižovaniu strát v hospodárskych odvetviach je práve vykonávanie pravidelnej deratizácie v stanovenom časovom intervale. Termín vykonávania deratizácie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov v jesenných a jarných mesiacoch.

Máte už zabezpečenú povinnú deratizáciu ?

V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. § 52 ods. 1 písm. j) a k) sú fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby povinné zabezpečiť deratizáciu vo svojich podnikateľských prevádzkach prostredníctvom oprávnených firiem , ktoré sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre výkon DDD činnosti. 

Objekty a zariadenie, ktorým zákon ukladá povinnosť zabezpečiť pravidelnú deratizáciu

  • priestory školských zariadení
  • zdravotnícke zariadenia
  • zariadenia sociálnych služieb
  • bytové a polyfunkčné domy
  • suterény a pivničné priestory objektov
  • areály živočíšnej výroby
  • areály potravinárskej výroby a potravinárske prevádzky
  • reštauračné zariadenia
  • sklady potravín a poživatín
  • skládky komunálneho odpadu
potkan-cierny