DERATIZÁCIA

ÚVOD   »   DERATIZÁCIA

DERATIZÁCIA

Deratizácia je proces likvidácie a regulácie hlodavcov, pod ktorým sa rozumie súbor opatrení zameraných na reguláciu zdraviu ohrozujúcich a hospodársky škodlivých hlodavcov (myši, potkany, hraboši atď.) Profesionálna deratizácia sa realizuje systematicky, s prihliadnutím na podmienky prostredia a populačnú dynamiku hlodavcov. Premnoženie hlodavcov býva sezónnym problémom najmä v jarných a jesenných mesiacoch. Najmä v prípade premnoženia sa môžu hlodavce stať významným prameňom alebo vektorom  infekčných ochorení ľudí i zvierat. Hlodavce môžu prenášať nebezpečné ochorenia, ako sú napr. salmonelóza, leptospiróza, tularémia, mor a pod. Vykonávanie pravidelnej sezónnej deratizácie zamedzuje premnoženiu hlodavcov, čo vedie ku znižovaniu hospodárskych škôd a predovšetkým slúži k ochrane verejného zdravia. 

Deratizáciu zabezpečujeme pre:

Metódy prevedenia deratizácie:

Druhy deratizácie

Ochranná deratizácia je z hľadiska výskytu infekčných chorôb a ochrany majetku preventívnym opatrením. Realizácia pravidelnej deratizácie predchádza vzniku ekonomických a hospodárskych stratám a šíreniu infekčných chorôb. Preventívna deratizácia sa vykonáva najmä na jar a jeseň.

Ohnisková deratizácia predstavuje represívne opatrenia na reguláciu už premnožených hlodavcov.

Hlodavce svojou prítomnosťou spôsobujú škody

Priame škody sú spôsobené prítomnosťou a činnosťou hlodavcov. Konzumujú krmivá, komodity, potraviny a znečisťujú ich svojím močom a trusom, čím ich hromadne znehodnocujú. Ohlodávajú obaly a materiály rôzneho druhu, vyhryzávajú si otvory vo dverách, stenách, podlahách a okolo inštalácií. Poškodzujú nábytok, textílie, elektroinštaláciu, vodoinštaláciu a tým pádom dokážu poškodiť i výrobné linky, stroje a iné zariadenia.

Škody nepriame súvisia so škodami priamymi a predstavujú ich náklady vynaložené na odstraňovanie už vzniknutých škôd činnosťou hlodavcov. Ďalšie náklady predstavujú opatrenia na vyhubenie škodcov a pre vykonanie preventívnych opatrení.

Hygienické škody spôsobujú hlodavce ich trusom, močom, zápachom a prenosom širokého spektra závažných infekčných ochorení. Z epidemiologického hľadiska zohráva preto pravidelná ochranná deratizácia v potravinárskych prevádzkach a výrobniach nepopierateľný význam.

POVINNÁ SEZÓNNA DERATIZÁCIA V JARNOM A V JESENNOM OBDOBÍ

Preventívnu deratizáciu zabezpečujeme pre všetky podnikateľské subjekty, ktoré sú v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a v zmysle vyhlášky vydanej príslušným RÚVZ, povinné zabezpečiť deratizáciu užívaných priestorov prostredníctvom firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Pri realizácii kladieme maximálny dôraz na efektivitu deratizácie a na bezpečnosť. Rodenticídne nástrahy preto vkladáme do uzamykateľných deratizačných staníc, ktoré sú tým pádom neprístupné pre necieľové zvieratá, sú zabezpečené proti rozsypaniu, či proti odcudzeniu. Súčasťou deratizačného zásahu je samozrejme vystavenie Protokolu o vykonanej deratizácii, vypracovanie plánu umiestnenia nástrah a splnenie si oznamovacej povinnosti voči RÚVZ.

Na prácu používame biocídne prípravky registrované a schválené MZ SR.

Máte záujem o naše služby ?